آدمها خيلى شبيه مداد هستند. بعضی‌ها تا آخر دست نخورده و بی‌تجربه باقى می‌مانند، بعضی‌ها نقشی سياه بازى مى‌كنند، بعضى غلط مى‌كشند يا مدام و زود به زود تحت هر فشارى مى‌شكنند. برخى هم سفيدند، تا روى سطح مناسب نباشند اثرى ازشان ديده نمى‌شود. با مداد، جداى از رنگى كه دارد، مى‌شود هرچيزى كشيد، او ابتدا با يك صفحه خالى روبروست، آزاد است هرچه مى‌خواهد رسم كند اما به تدريج اثرات مداد بر روى كاغذ كارى مى‌كند كه امكان تغيير و اصلاح وجود ندارد.
در اين مجموعه، هر اثر از ابتدا تا انتها با يك مداد اجرا شده است.